Avdelning

Kommunikation

Connect

På avdelningen för kommunikation arbetar vi med intern och extern kommunikation, sociala medier och PR. Även vår hållbarhets- och säkerhetsavdelning ingår i organisationen. Här kan du läsa nyheter som berör dessa tre områden.

Nystart för koncernens hållbarhetsarbete

Under året har hållbarhetsarbetet tagits upp på koncernnivå och en övergripande hållbarhetsstrategi som inbegriper alla bolag inom Bergendahls & Son tas nu fram. Ambitionen är att den nya hållbarhetsstrategin för koncernen ska sjösättas under våren 2021.

Sara Andersson är kommunikationsdirektör på Bergendahls Food sedan januari 2020. Saras ansvarsområden i ledningsgruppen omfattar kommunikation, säkerhet och hållbarhet. Ett av hennes viktigaste uppdrag har hittills varit arbetet med den koncernövergripande hållbarhetsstrategin.

– I strategiarbetet har vi kombinerat kundbehov med hållbar utveckling och affärsnytta. Och därigenom har vi identifierat de områden och globala hållbarhetsmål där Bergendahlskoncernen kan göra störst nytta. När koncernstrategin är klar kommer respektive bolag att ta vidare sitt hållbarhetsarbete utifrån koncernens ramverk och bygga på med de frågor som är betydelsefulla för respektive verksamhet, säger Sara Andersson.

I den inledande fasen av hållbarhetssatsningen har en väsentlighetsanalys genomförts där koncernens viktigaste intressenter har lyssnats av och omvärlden kartlagts. Koncernens prioriterade områden har fastställts och nästa steg är att sätta mål och ta fram planer.

– Det känns mycket bra att vi nu höjer våra ambitioner inom hållbarhet med en ny strategi som kommer att vara klar i vår. Den kommer att innehålla tydliga mål och prioriteringar. Vi har en bra utgångspunkt med ett stort engagemang bland medarbetarna att arbeta hållbart och att dessutom ägarfamiljen har ett personligt intresse i hållbarhetsfrågor är väldigt positivt, säger Sara Andersson.

Intervjun kommer från vår Hållbarhetsrapport 19/20. Läs hela den här

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Den komplexa plastfrågan

Plast är idag ett hett ämne i samhällsdebatten. Men hur gick vi från att lovorda framtidens material, till att idag snarare se plast som ett skällsord?

Plast är ett ungt material som fick sitt stora genombrott på 1950-talet. Efter världskrigen var det viktigt att sätta fart på marknaden, bygga upp Europa och börja transportera varor i större utsträckning. Det tunga glaset ersattes med den lätta plasten. De första åren kom produktionen av plastförpackningar upp i cirka en miljon ton per år och sedan dess har produktionen stadigt ökat med i snitt 9 procent varje år. Nu är vi uppe i en produktion på nästan 400 miljoner ton per år. Utvecklingen har varit lavinartad.

Varför är plast så populärt?

Vikten  I jämförelse med material som trä, glas och metall väger plast betydligt mindre vilket har stor betydelse för produktionen och transporten av varor. Transporter med plastförpackade varor är mer energieffektiva och därmed mindre skadliga för miljön. Byter vi ut glaset i en syltburk mot plast minskar förpackningens vikt med cirka 98 procent. Cirka 40 procent av all plast i Europa används till förpackningar. Hälften av alla förpackningar är gjorda av plast. Trots mängden står plastförpackningarna bara för 17 procent av den totala förpackningsvikten. Dessutom utvecklas ständigt nya och förbättrade plastförpackningar som blir både lättare och starkare. Under de senaste 12 åren har exempelvis mängden plast i läskflaskor minskat med 12 procent. Införandet av påfyllningsförpackningar av exempelvis kryddor och tvål är också ett effektivt sätt att minska förpackningsvikten. 

Hållbarhetstid hos livsmedel Plastfilm ökar hållbarhetstiden hos livsmedel och bidrar till ett minskat matsvinn och därmed en mindre klimatbelastning. En plastfilm ger ett effektivt skydd mot de fysiska och mikrobiologiska skador en vara kan utsättas för på väg från produktion till konsumenten. I utvecklingsländer blir upp till 50 procent av maten förstörd under hantering och transporter. För transporter i mer framskridna samhällen är motsvarande siffra två procent, vilket bland annat visar plastförpackningarnas fördelar.

I Tyskland gjordes ett försök att ta bort plastfilm på slanggurka för att minska plastmängden. Detta resulterade dock i att hälften av alla gurkor fick slängas innan någon hann köpa dem. Vår egen City Gross-historia visar samma princip; vi har lyckats minska vårt köttsvinn genom att anamma ny utveckling inom plast och laminat. Genom att gå från tråg till en skinpacklösning har vi lyckats mer än halvera vårt köttsvinn.

Detta ställer oss inför ett dilemma där två hållbarhetsaspekter ställs mot varandra, matsvinn och förpackningar. Som det ser ut just nu tjänar vi dock oftast mer på att rädda matsvinn än att utan närmare analys rata all plast. Förpackningar av plast gör det möjligt för oss att få renare varor med längre hållbarhet och som behåller sitt näringsvärde under en längre tid.

Livsmedelssäker förpackning 

Ytterligare en orsak till att plast är så eftertraktat är att förpackningar av plast uppfyller de krav som ställs på material i kontakt med livsmedel. Inom Europa är dessa lagkrav ställda av EU kommissionen i direktiv 2002/72/EG som bland annat säger att ämnen i förpackningen som kan vandra över i livsmedel inte får överskrida 60 mg/kg livsmedel. Detta direktiv sållar bort en hel del andra material som inte klarar kraven och då har plast blivit det huvudsakliga materialet till just livsmedelsförpackningar. 

En annan viktig fråga är att material som används i kontakt med livsmedel inte får överföra ämnen till produkterna i sådana mängder att det utgör en hälsorisk. För plast i kontakt med livsmedel finns en specifik EU-lagstiftning men för papper finns idag bara riktlinjer.

Lönsamhet 

Lägre vikt, färre transporter, längre hållbarhet samt säkrare och renare produkter gör att lönsamheten ökar när plastmaterial används. Men för den skull ska vi inte sluta ta hand om förpackningen när innehållet är konsumerat. Plastförpackningen är en råvara till nya förpackningar. Här måste vi alla tänka cirkulärt.

Ökad trygghet för våra medarbetare under Corona-pandemin

Under 2020 har vi fått uppleva och anpassa oss efter en situation som ingen var förberedd på. Eftersom stora delar av vår verksamhet bedrivs i offentligheten och naturligt samlar människor har vi fått arbeta mycket aktivt med olika typer av insatser för att våra kunder ska känna sig trygga i butikerna och medarbetarna på sina arbetsplatser. 

I syfte att minska smittspridningen har många av våra medarbetare fått förändrade arbetsförhållanden. Den interna informationen har under den här perioden varit, och är fortfarande, mycket viktig. Vi har kontinuerligt uppdaterat policyer och rutindokument med anledning av Coronaviruset och gått ut med allmän information till medarbetarna. Medarbetare i transport- och lagerverksamhet har fått nya moment och rutiner att förhålla sig till. Samtidigt har de i perioder fått en ökad arbetsbelastning till följd av den hamstringsvåg som inföll tidigt under våren och senare till följd av en ökad andel e-handlande kunder. Ett riskområde som tidigt under pandemin identifierades var varumottagningen på centrallagret i Hässleholm. Hit kommer dagligen transporter med varor, inte sällan från internationella leverantörer. För att minska risken för smittspridning mellan chaufförer och lagermedarbetare infördes en rutin där chauffören vid ankomst fick tillgång till ett avskilt väntrum med pentry och toalett medan vi själva lossade lasten.

Medarbetare på huvudkontoret i Hässleholm har uppmanats att delvis arbeta hemifrån. De som kan jobba hemifrån och som pendlar med kollektivtrafik ska så långt det är möjligt jobba hemifrån för att skydda andra som måste komma till jobbet för att kunna utföra sitt arbete.

Besök från externa parter har undvikits på huvudkontoret, liksom resor i tjänsten. Istället har digitala möten genomförts i ökad utsträckning. Städrutinerna har utökats, antalet stolar i konferensrummen har anpassats, innerdörrar hålls öppna och handsprit har placerats ut i gemensamma utrymmen. I matsalen har rutiner införts för att minska trängsel och för att säkerställa hygien genom användning av engångshandskar.

Självklart ska även alla våra medarbetare som känner minsta symptom stanna hemma tills de haft två helt symptomfria dagar. Om en medarbetare är bekräftat smittad av Covid-19 sjukskrivs denne och de kollegor som arbetat tillsammans med personen tas tillfälligt ur tjänst.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor